Algemene Voorwaarden

Individueel consult of therapie.

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur geannuleerd worden.Binnen 24 uur geldt een betalingsverplichting van 100%.

Inschrijving voor opleiding of Workshop

Je bent definitief ingeschreven als:

  • het volledig ingevulde inschrijfformulier ontvangen is
  • je accoord bent gegaan met de algemene voorwaarden.

Na ontvangst van het inschrijfformulier krijg je per email een bevestiging. Er geldt een bedenktijd van 14 dagen na inschrijving. 

Betaling

De betaling moet worden voldaan volgens de op de website vermelde betaalperioden. Andere betaalregelingen zijn alleen in overleg mogelijk.

Annulering door cursist

Annulering van de opleiding kan alleen per email. Annuleringskosten tot drie weken voor aanvang zijn gelijk aan de inschrijvingskosten zoals vermeld op de website. 

Annuleringskosten binnen drie weken tot een week voor aanvang bedraagt 50% van het cursusgeld. Annuleringskosten binnen een week voor aanvang bedraagt 100% van het cursusgeld. Alle terugbetalingen aan de cursist worden door het instituut binnen 7 dagen voldaan. Tussentijds beëindigen of anderszins niet aan opleiding deelnemen geeft geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding. Er zal onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn om op een later tijdstip alsnog te kunnen deelnemen. Het onderzoeken van mogelijkheden geeft geen garantie en er kunnen ook geen rechten aan worden verleend.

Annulering door het Opleidingsinstituut

Het opleidingsinstituut behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren bij minder dan 6 deelnemers. Indien het Opleidingsinstituut besluit tot annulering van de opleiding, zal het reeds betaalde cursusgeld volledig geretourneerd worden. Bij ziekte en/of uitval van de docent zal de deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden. Uitval van de docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie. Het Opleidingsinstituut zal met zorg proberen de lessen opnieuw aan te bieden.

Uitsluiting

Indien een deelnemer de voortgang van de lessen verstoort, heeft het instituut het recht om de deelnemer uit te sluiten van het verder volgen van de lessen.

Wijzigingen 

Het opleidingsinstituut behoudt zich het recht voor om wijzigingen van de cursusdata, locatie en mogelijke gastdocenten door te voeren zonder dat dit recht geeft op schadevergoeding of aanpassing van de annuleringsvoorwaarden. Deze aanpassingen zullen alleen gebeuren indien het Opleidingsinstituut zich daartoe genoodzaakt voelt.

Aansprakelijkheid

Het opleidingsinstituut is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen en is evenmin aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de cursusdagen. Het opleidingsinstituut is niet aansprakelijk voor de wijze waarop er door de cursist met de aangeboden lesstof wordt omgegaan.

Privacy

Alle persoonlijke gegevens verstrekt tijdens en gerelateerd aan de opleiding, zullen vertrouwelijk worden behandeld. Van alle deelnemers aan de opleiding wordt verwacht respectvol om te gaan met vertrouwelijke en persoonlijke informatie van de medecursisten.

Eigen risico

Deelname aan de lessen en individuele consulten is geheel voor eigen risico. Bij lichamelijke en/of psychische klachten dient de docent vooraf geïnformeerd te worden zodat er overleg kan plaatsvinden. Bij twijfel wordt aangeraden de huisarts te raadplegen.

Intellectuele eigendom

Het copyright en eigendomsrecht van het lesmateriaal berust bij het opleidingsinstituut.Alle door het opleidingsinstituut verstrekte cursusmateriaal, zowel mondeling als op schrift, zijn uitsluitend bestemd voor de deelnemers aan de betreffende opleiding en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van het opleidingsinstituut worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd of ter kennis aan derden worden gebracht. De boeken van Marjolein Smit vallen onder de Auteurswet van 1912 .

Auteurswet

Niets uit de boeken Yoga voor Peuters en Kleuters en Uit de Malle Molen, tips om ontspannen met je kind om te gaan, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van repografische verveelvoudiging uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp,www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers, en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp).

Klachtenprocedure

Indien een cursist een klacht heeft, wordt zij verzocht direct, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleiding contact op te nemen met de docent. Er zal in een vertrouwelijk gesprek geprobeerd worden de klacht naar tevredenheid te verhelpen. De klacht moet binnen 4 weken te zijn afgehandeld. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen dan moet de deelnemer hiervan binnen deze vastgestelde termijn in kennis worden gesteld. Waarbij het uitstel wordt toegelicht en er wordt indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Indien de docent en deelnemer binnen deze periode samen er toch niet uitkomen, dan kan de klant een onafhankelijke mediator inschakelen. Het Mediationhuis in Alkmaar (mediationhuis). De uitspraak van de mediator is bindend voor het instituut. Eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld, geregisteerd en voor de periode van 6 maanden worden bewaard.